logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

Adwokat z urzędu w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego z urzędu w sprawach cywilnych może występować strona zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych w całości lub części. Możliwość taką ma także osoba niezwolniona przez Sąd od kosztów sądowych, o ile złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego można złożyć wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, do Sądu, który prowadzi sprawę lub który jest właściwy do prowadzenia danej sprawy. Możliwe jest również wystąpienie z wnioskiem o wyznaczenie adwokata z urzędu na etapie apelacji lub w postępowaniu kasacyjnym. Wówczas wniosek może być złożony do Sądu apelacyjnego, a jeżeli ten nie rozpatrzy wniosku, to może go przekazać do rozpoznania Sądowi I instancji. Aktualne przepisy nie nakładają na Sąd obowiązku przyznania pełnomocnika z urzędu każdemu wnioskodawcy co, według niektórych ogranicza prawo do sądu i obrony swoich praw osobom nie posiadającym wykształcenia fachowego, a jednocześnie nie mającym wystarczających środków na zlecenie sprawy adwokatowi z wyboru. Rozpatrując złożony wniosek Sąd ocenia, czy udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie jest niezbędny. za potrzebny. Razem z wnioskiem o ustanowienie adwokata z urzędu należy złożyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Jeżeli osoba nie złoży takich dokumentów, Sąd może zażądać uzupełnienia wniosku przez ich dołączenie, co nie stanowi przyczyny oddalenia wniosku. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, wystarczy złożyć jedno oświadczenie. Złożenie wniosku nie łączy się z obowiązkiem uiszczenia żadnej opłaty. Na postanowienie odmawiające ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie tygodnia od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia do Sądu, który wydał zaskarżane postanowienie. Zgodnie z § 3 art. 1173 k.p.c. strona we wniosku o przyznanie adwokata z urzędu może wskazać konkretnego adwokata lub radcę prawnego, a właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę. Oznacza to, że właściwa rada może wyznaczyć innego adwokata lub radcę prawnego na pełnomocnika, ale warto właściwie uzasadnić swój wybór oraz zawczasu kontaktować się z biurem właściwej rady, aby uzyskać informację odnośnie złożonego wniosku. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez Sąd zastępuje udzielenie pełnomocnictwa procesowego. Oświadczenie składa się na formularzu, który jest dostępny poniżej.


 Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG