logo
         
 
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Godziny urzędowania :
Poniedziałek - Piątek : 9:00 - 17:00
Sobota : 10:00 - 13:00
 
Rejestracja klientów :
tel./fax 56 621 00 51
tel. kom. 605 573 344

Odszkodowania

Nasza kancelaria adwokacka kierując się doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń m.in. w imieniu pracowników, których prawa zostały naruszone przez pracodawcę, w uzyskiwaniu odszkodowań dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin oraz pokrzywdzonych w wyniku błędów medycznych. Biuro pomaga także osobom poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków – zdarzeń losowych, pożaru, zalania mieszkania. Kancelaria zajmowała się także reprezentowaniem osób, które poniosły szkodę z tytułu wywłaszczenia nieruchomości oraz bezpodstawnego korzystania z nieruchomości. Pomoc dla osób poszkodowanych i pokrzywdzonych oraz ich rodzin świadczona jest w oparciu o doświadczenie sądowe i praktykę, a jednocześnie przy zachowaniu dbałości o właściwy poziom usług oraz szeroko rozumiany interes klienta niezależnie od wartości dochodzonego odszkodowania i ustalonego honorarium. Kancelaria zapewnia także reprezentację przed sądami w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz pomaga dochodzić roszczeń w ramach postępowań przed sądami karnymi. Honorarium za prowadzenie sprawy ustalane jest każdorazowo na podstawie konsultacji prawnej w siedzibie biura. Sposób wynagradzania adwokata za doradztwo prawne zmienia się w zależności od rodzaju sprawy, wartości dochodzonego roszczenia oraz związanego z nimi prognozowanego nakładu pracy. Nasza kancelaria prawna jest podmiotem niezależnym, który nie stosuje metod charakterystycznych dla tzw. kancelarii odszkodowawczych. Powierzając nam swoją sprawę masz pewność, że będziesz należycie reprezentowany i otrzymasz całość należnego Ci odszkodowania i zadośćuczynienia.


Każdy, kto poniósł szkodę rozumianą jako uszczerbek majątkowy w dobrach prawnie chronionych może dochodzić odpowiedzialności od osoby winnej wystąpienia szkody. Na gruncie kodeksu cywilnego odpowiedzialność odszkodowawcza wynika z działania bezprawnego zwanego deliktem cywilnym lub zawarcia umowy. Odpowiedzialność odszkodowawcza kontraktowa jest odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na skutek okoliczności obciążających dłużnika. Aby dochodzić odszkodowania konieczne jest wykazanie przez wierzyciela, iż wystąpiły trzy podstawowe przesłanki: niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie zobowiązania, wystąpienie szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem, czy też nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą. W wypadku odpowiedzialności deliktowej stosuje się ogólną zasadę wynikającą z przepisu art. 415 k.c., zgodnie z którym „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Poza odszkodowaniem prawo dopuszcza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia, a więc roszczenie wynikające z doznania krzywdy, a więc szkody moralnej związanej z wystąpieniem szkody na ciele i zdrowiu. Z roszczeniem o zadośćuczynienie może wystąpić także najbliższa rodzina zmarłego. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wymaga solidnego przygotowania pozwu opartego na fachowej ocenie dokumentacji oraz doświadczeniu w praktyce sądowej. W zależności od danego przypadku brak fachowego doradztwa może powodować utratę nie tylko czasu i nerwów, ale także uszczerbek finansowy po stronie osoby dochodzącej odszkodowania czy zadośćuczynienia przed sądem.


Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16 poz. 93).

klient
Klienci Indywidualni
biznes
Rozwiązania dla biznesu
 e-kancelaria
E - Kancelaria

 

 

Copyright © JK, 2011
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Jakub Kamiński, ul. Panny Marii 3/6, 87-100 Toruń
Projekt & wykonanie © KG