ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Obszary praktyki

Jakub Kamiński

 

 Prawo cywilne i ochrona dóbr osobistych

 

Klienci indywidualni

Prawo cywilne

 • sporządzanie pozwów, apelacji, odwołań, sprzeciwów i innych pism procesowych w sprawach finansowych;
 • sprawy o zapłatę –  także w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 • sprawy dotyczące zobowiązań wynikających z umów – niewykonania i nienależytego wykonania umów, renegocjacji umów, unieważnienia umów pozornych;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • umowy cywilno-prawne – umowa najmu i dzierżawy, umowa zlecenia i umowa o dzieło, umowa kupna-sprzedaży, umowy przedwstępne, umowy o roboty budowlane i in.;
 • sprawy egzekucyjne – sprawy o eksmisję, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne;

 

Prawo nieruchomości

 • doradztwo i prowadzenie spraw dotyczących ochrony prawa własności, stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, służebności – służebności przesyłu, sprawy o ustanowienie drogi koniecznej, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, sprawy o naruszenie posiadania, z zakresu prawa lokalowego i prawa spółdzielczego;

Ochrona dóbr osobistych

 • doradztwo i prowadzenie spraw dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób(zniesławienie, pomówienie);

Prawo rodzinne i spadkowe

 • doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego – sprawy o rozwód i separację, unieważnienie małżeństwa, sprawy o alimenty, podział majątku małżonków, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, alimenty i sprawy o ubezwłasnowolnienie, kontakty z dzieckiem, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskich, sprawy o przysposobienie, ustalenie ojcostwa;
 • doradztwo prawne i prowadzenie spraw spadkowych, w tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, dotyczących uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku, unieważnienia testamentu;

Prawo pracy

 • sprawy dotyczące nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, dochodzenia odszkodowania z tytułu braku wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, wypłaty odprawy;
 • redagowanie i opiniowanie umów o pracę, umów – zlecenie, umów o dzieło;

Prawa pacjenta

 • reprezentowanie pacjentów lub zakładów opieki zdrowotnej w postępowaniach sądowych, w tym mediacyjnych,  dotyczących  roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych;

Prawo karne

 • Europejski Nakaz Aresztowania;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w procesach karnych, w tym:
 • przestępstwa przeciwko mieniu – przywłaszczenie, kradzież, rozbój;
 • przestępstwa związane z obrotem gospodarczym – oszustwo finansowe, przywłaszczenie, przestępstwa skarbowe, oszustwo ubezpieczeniowe, utrudnianie egzekucji komorniczej;
 • przestępstwa dotyczące posiadania narkotyków;
 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu – naruszenie nietykalności, napaść na funkcjonariusza publicznego, o pobicie;
 • przestępstwa dotyczące posiadania nielegalnego oprogramowania;
 • przestępstwa komunikacyjne – spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, spowodowanie katastrofy komunikacyjnej, jazda po spożyciu alkoholu lub narkotyków;
 • uchylanie się od płacenia alimentów;
 • stalking;

Rozwiązania dla biznesu

 • Obsługa prawna przedsiębiorców indywidualnych w ramach bieżącej działalności gospodarczej oraz obsługa prawna spółek prawa handlowego – doradztwo dotyczące tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego oraz doradztwo prawne w ramach bieżącej działalności gospodarczej;
 • Reprezentacja procesowa przed sądami w sprawach gospodarczych, cywilnych i z zakresu prawa pracy

– sprawy o zapłatę;
– dochodzenie roszczeń wynikających z umów handlowych;
– sprawy związane z nieruchomościami;
– ochrona praw związanych z własnością intelektualną, umowy z zakresu prawa autorskiego
– licencje, przeniesienie praw autorskich, umowy z zakresu transferu nowych technologii (IT);

 • Przygotowywanie umów handlowych, OWU, wzorce umów konsumenckich i dokumentów wewnątrzzakładowych;
 • Prawo upadłościowe i naprawcze;
 • Windykacja należności od dłużników;