ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Przestępstwa gospodarcze i przeciw mieniu

Jakub Kamiński

Kancelaria prawna adwokata Jakuba Kamińskiego z siedzibą w Toruniu zajmuje się prowadzeniem spraw karnych dotyczących przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw dotyczących obrotu gospodarczego. Potrzebujesz obrońcy lub jesteś oskarżycielem i niezbędna jest pomoc fachowego pełnomocnika?

Zapraszamy do kontaktu

Prowadzi sprawy osób podejrzanych o kradzież, przywłaszczenie, Kradzież z włamaniem, a także ściganych z oskarżenia publicznego o rozbój, kradzież rozbójniczą, wymuszenie rozbójnicze, przestępstwo paserstwa.

Specjalizujemy się w występowaniu w sprawach dotyczących przywłaszczenia mienia powierzonego oraz przestępstwa oszustwa. Zgodnie z art. 286 kodeksu karnego, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dzięki wiedzy w zakresie ścigania przestępstw informatycznych i telekomunikacyjnych, reprezentujemy także w sprawach dotyczących przestępstw polegających na oszustwie komputerowym. Zapewniamy reprezentację także w sprawach z powództwa cywilnego.

Kancelaria zajmuje się reprezentowaniem oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego, subsydiarnego.

Kancelaria prowadzi sprawy przed sądami karnymi dotyczące przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Bronimy w sprawach o Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym  – art. 296 kodeksu karnego, który stanowi, iż kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Reprezentujemy osoby podejrzane o wyłudzenie kredytu. Dotyczy to osób, którym postawiony zarzut z art. 297 kodeksu karnego, który stanowi, że kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przestępstwo tzw. wyłudzenia odszkodowania sankcjonuje art.  298 kodeksu karnego, według którego, kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Coraz większe zastosowanie mają przepisy dotyczące zakazu prania pieniędzy, a więc m.in. art.  299 kodeksu karnego stanowi, iż kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dłużnicy w toku egzekucji komorniczych mogą podlegać odpowiedzialności karnej za udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela (art. 300 kodeksu karnego).

Pamiętaj, obecność obrońcy gwarantuje Ci twoje prawa procesowe.

 

Skontaktuj się z kancelarią i umów spotkanie z adwokatem – tel. 605 573 344 lub 56 621 00 51.