ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Prawo pracy

Jakub Kamiński

Prawo pracy

  • Umowy o pracę i kontrakty menedżerskie
  • Sprawy dotyczące rozwiązania umów o pracę
  • Odszkodowania za wypadki przy pracy
  • Umowy cywilno-prawne i umowy o świadczenie usług
  • Mobbing

Prawo pracy reguluje stosunki pomiędzy pracownikami i pracodawcami w zakresie stosunku pracy oraz zagadnienia organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Prawo pracy umożliwia dochodzenie przez pracowników należnych im uprawnień wynikających z zawartej umowy o pracę. Kancelaria mecenasa Jakuba Kamińskiego udziela porad prawnych odnośnie roszczeń pracowniczych – roszczenia z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę, o zaległe wynagrodzenie, premie, uzyskanie należnej odprawy pracowniczej oraz sprawy związane z odpowiedzialnością pracownika (umyślne spowodowanie szkody przez pracownika, bezpodstawne zerwanie umowy o pracę, odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika).

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw wynikających z dyskryminacji pracowników oraz zjawiska mobbingu w miejscu pracy.

Analizujemy projekty umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych – umów zlecenia i umów o dzieło.

Reprezentujemy Klientów przed sądami w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy, o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy, a także w sprawach dotyczących kar porządkowych i świadectwa pracy.

Kancelaria przygotowuje pozwy w sprawach o roszczenia majątkowe np. o zaległe wynagrodzenie, odprawę, ekwiwalent za urlop, odzież roboczą i ochronną.