ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Przestępstwa w ruchu drogowym

Jakub Kamiński

Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw dotyczących przestępstw w ruchu przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Doszło do wypadku? Są ranni? Należy podjąć kontakt z prawnikiem.

Wszelkie zdarzenia drogowe, w wyniku których są osoby poszkodowane, mogą być zakwalifikowane jako wykroczenia, ale również jako przestępstwa. Jest to często bagatelizowane przez kierujących, którzy nie zdają sobie sprawy, że poza odpowiedzialnością odszkodowawczą mogą ponosić konsekwencji karne.

 

Reprezentujemy sprawach karnych dotyczących spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Art. 173 kodeksu karnego stanowi, iż kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Natomiast jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Występujemy w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzone w sprawach o spowodowanie wypadku w komunikacji. Art. 177 k.k. stanowi, że kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Nawet niewielkie zdarzenie drogowe może stanowić wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Art. 86. Kodeksu wykroczeń stanowi, że kto, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Kto dopuszcza się tego wykroczenia, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Reprezentujemy osoby, które zostały zatrzymane przez Policję i postawiono im zarzut karny dotyczący kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Sąd karny, skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 kodeksu karnego znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Art.  178a k.k. stanowi, iż kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Szczególnie sankcje przewidziane są w przypadku jeżeli sprawca czynu określonego w art. 178a § 1 k.k. był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Podlega on wówczas karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks karny określa także stosunkowo nowy występek w postaci niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego. Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega obecnie karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.