ul. Panny Marii 3/6, 87-100, Toruń, Polska
(+48) 605 573 344
biuro@adwokatkaminski.pl

Prawo cywilne i ochrona dóbr osobistych

Jakub Kamiński

Prawo cywilne

  • Ochrona dóbr osobistych
  • Sprawy o odszkodowanie
  • Rozwód
  • Separacja
  • Sprawy o podział majątku
  • Sprawy o alimenty i ustalenie ojcostwa
  • Postępowanie egzekucyjne
  • Prawa pacjenta

Prawo cywilne jest wyjątkowo szeroką gałęzią prawa. Obejmuje stosunki majątkowe, dotyczące praw rzeczowych oraz praw związanych z zobowiązaniami, a więc dotyczące roszczeń wynikających z umów cywilno-prawnych oraz z czynów niedozwolonych. Szeroko rozumiane prawo cywilne zajmuje się też sprawami spadkowymi.Kancelaria Adwokata Jakuba Kamińskiego ma doświadczenie w prowadzeniu szeregu spraw cywilnych, dzięki czemu oferuje fachową pomoc prawną. Zajmujemy się prowadzeniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a więc roszczeniami dotyczącymi stosunków między kontrahentami, niewywiązaniem się lub nienależytym wykonaniem umowy np. umów ubezpieczeniowych, umów zlecenia i umów o dzieło oraz z tzw. czynów niedozwolonych – powództwa o odszkodowanie za szkody na osobie związane z wypadkami komunikacyjnymi, błędami w sztuce lekarskiej. Zajmujemy się także dochodzeniem zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia (m.in. pozwy dotyczące rozliczeń finansowych między kontrahentami i konkubentami).

Zajmujemy się sprawami o ochronę dóbr osobistych,  zasiedzeniem nieruchomości, sporami dotyczącymi służebności gruntowych – w tym służebności przesyłu i roszczenia odszkodowawcze z tym związanych – oraz sprawami dotyczącymi wad oświadczeń woli np. cofnięcie i unieważnienie darowizny.

Kancelaria udziela porad prawnych, opiniuje i przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych. W razie konieczności przygotowuje pozwy sądowe i środki odwoławcze w sprawach dotyczących niedotrzymywania warunków umów cywilno-prawnych, w tym umów kupna-sprzedaży, umów najmu i dzierżawy, umów przeniesienia własności, ustanowienia dożywocia, umów zlecenia i umów o dzieło a także umów deweloperskich i na wykonanie robót budowlanych.

Reprezentujemy Klientów także w sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi. Posiadamy praktykę w prowadzeniu spraw związanych z ochroną wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników (dokonywanie czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli, utrudnianie i uniemożliwianie egzekucji komorniczej itp.).